Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.abitus.pl
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Abitus prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres prowadzenia działalności gospodarczej – 92-202 Łódź al. marsz. Józefa Piłsudskiego, nr 92, NIP: 7282429047, REGON: 473173659, numer telefonu: 42 636 68 52, adres poczty e-mail: bok@abitus.com.pl
  Ceniąc Państwa prywatność informujemy, że dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Sklep powstał, aby umożliwić dokonywania zakupów w sklepie internetowego pod adresem http://www.abitus.pl Zaletą Sklepu jest jego proste i intuicyjne działanie. Jednak za tym kryje się skomplikowana i nowoczesna technologia, która czasem bez naszej wiedzy gromadzi pewne informacje o odwiedzających użytkownikach naszego serwisu.

  Zbierane dane osobowe
  Dane naszych użytkowników uzyskiwane są w czasie rejestracji na Platformie oraz za pomocą, tzw. cookies. Administrator danych osobowych gromadzi następujące dane osobowe Klientów dokonujących rejestracji w celu założenia konta w sklepie internetowym:
 • imię i nazwisko,
 • kod pocztowy,
 • miejscowość,
 • ulica, numer domu/mieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej e-mail.

  Podczas korzystania ze stron Sklepu internetowego pobierane są również automatycznie następujące dodatkowe informacje:
 • adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu,
 • nazwa domeny,
 • rodzaj przeglądarki,
 • czas dostępu.

  Ochrona Danych

  Chronimy Państwa dane zgodnie w obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności. Serwer internetowy, na którym przechowywane są dane, jest chroniony wszelkimi możliwymi środkami technicznymi. Muszą Państwo jednak pamiętać, że w obecnej chwili nie ma sposobu na zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa danych w Internecie. Z tego powodu nie możemy udzielić pełnej gwarancji, że dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Staramy się jednak zrobić wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec.

  Dostęp do Danych

  Do danych osobowych zbieranych od klientów Abitus mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy naszej firmy. Zobowiązani są oni do zachowania danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym. Gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe pozyskane od Klientów przez Sklep internetowy są bezpieczne i nie są w żaden sposób przekazywane osobom trzecim. Na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.

  Uprawnienia użytkowników

  Abitus umożliwia Państwu stały dostęp do danych osobowych przechowywanych na naszym serwerze. Możecie je Państwo w każdej chwili uzupełnić, zmienić, poprawić lub zażądać ich usunięcia z bazy danych i serwera.

  Wykorzystanie Danych

  1. Firma Abitus dane osobowe Klientów dokonujących rejestracji na stronie sklepu internetowego w celu założenia konta wykorzystuje w celu:
  utworzenia indywidualnego Konta użytkownika,
  zarządzania tym kontem,
  umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie internetowym,
  realizacji zamówień, płatności oraz ich doręczenia.

  2. W przypadku realizacji zamówienia w celu dostawy towarów dane osobowe Klientów będą przekazywane firmie kurierskiej obsługującej wysyłkę.

  Firma Abitus może przekazać dane personalne uzyskane od użytkowników serwisu abitus.pl stronom trzecim, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawa o Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000). Dane mogą zostać również ujawnione, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa. Partnerzy firmy lub reklamodawcy mogą uzyskiwać ogólne dane na temat użytkowników (np. procentowy podział ze względu na województwo, dzielnice itp).

  Rejestracja
  W formularzu rejestracyjnym prosimy naszych użytkowników o podanie kilku informacji na swój temat. Wpisanie większości z nich nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od Państwa dobrej woli. Adres e-mail jest nam potrzebny do wysłania potwierdzenia rejestracji. Przydaje się również w sytuacji, jeśli zgubicie lub zapomnicie Państwo swojego hasła - przesyłamy je ponownie na Państwa adres e-mail. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie rejestracji tworzymy raporty marketingowe. Obejmują one jednak wyłącznie zestawienia ogólne i nie zawierają konkretnych danych o żadnym indywidualnym użytkowniku.

  Obowiązki użytkownika
  Z naszej strony staramy się zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych. Oczekujemy jednak Państwa pomocy. Pamiętajcie, aby przechowywać swoje hasło w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dzielisz swój komputer z innymi osobami (np. w biurze), nie zapominaj o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z serwisu Abitus.pl. W ten sposób nikt inny nie uzyska dostępu do Państwa danych.

  Dane uzyskiwane od użytkowników serwisu abitus.pl przechowywane są przez firmę Abitus. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem Abitus 92-202 Łódź al. marsz. Józefa Piłsudskiego, nr 92 tel.: 42 651-22-43, e-mail: bok@abitus.com.pl

  Skargi

  Pomimo zachowania przez Abitus dobrej woli do rozwiązania sprawy w sposób polubowny klient może złożyć skargę do organu nadrzędnego którym jest:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

  Usługodawca przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Usługodawca z należytą starannością dobierają i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Usługodawca zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczaja dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem abitus.pl.

  Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w abitus.pl jest Usługodawca.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Usługodawcy w zakresie abitus.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach abitus.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

  Klienci mogą przeglądać abitus.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

  Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w abitus.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Usługodawcę informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

  Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Usługodawcę za zgodą Klientów.

  W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z abitus.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

  Usługodawca zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż Usługodawca administratorowi danych.

  Usługodawca zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Usługodawca zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy. lub też gdy Usługodawca uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w abitus.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  Dodatkowo, okazjonalnie, Usługodawca za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty abitus.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

  Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  Usługodawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z abitus.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z abitus.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie http://abitus.pl/cookies.