Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin Sklepu abitus.pl - obowiązuje od 25 V 2018r.

Rozdział 1. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

DOK - Dział Obsługi Klienta Usługodawcy, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty, dowiedzieć się o statusie zamówień, zgłoszeń, reklamacji lub zwrotów. Jest on dostępny pod tel. 42 636 68 52 lub pod adresem e-mail: obsluga.klienta@abitus.com.pl.

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta. Jest on ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto (Konto Klienta) panel administracyjny w serwisie Sklepu, gdzie Klient może zarządzać danymi osobowymi, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień oraz usunąć konto.

Login Klienta (Login) - ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Twojego Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rejestracja - czynność wykonywana jednorazowo, która polega na założeniu Konta Klienta przez Klienta, dokonana przy wykorzystaniu panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.

Siła Wyższa - rozumiana jest przez zdarzenie zewnętrzne, które jest niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).

Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem abitus.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.

Sklep stacjonarny - dostępny dla wszystkich Klientów punkt sprzedaży, który ma siedzibę w Polsce, Łódź, Al. Piłsudskiego 92

Strona - Usługodawca i Klient.

Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego -linku- do innej strony internetowej.

Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

Produkt - Towary prezentowane w Sklepie Internetowym abitus.pl

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) lub w Sklepie fizycznym.

Usługa (Usługi) - usługa, która jest świadczona przez Usługodawcę poprzez drogę elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem abitus.pl

Usługodawca - oznacza: Abitus Jarosław Płocki z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 92, o numerze NIP 7282429047, o numerze REGON 473173659, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta miasta Łódzi w Referacie Handlu, Usług i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Górna al. Politechniki 3 pod numerem 43382

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego abitus.pl i/lub drogą telefoniczną, określające, liczbę produktów, koszty i sposób dostawy, metodę płatności oraz adres rozliczeniowy i adres dostawy.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem abitus.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Sklep Internetowy, działający pod adresem abitus.pl oraz DOK prowadzone są przez firme Abitus Jarosław Płocki z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 92, o numerze NIP 7282429047, o numerze REGON 473173659, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta miasta Łódzi w Referacie Handlu, Usług i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Górna al. Politechniki 3 pod numerem 43382

4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i DOK usługę, którą jest umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepie fizycznym.

5. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

6. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego abitus.pl przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.

7. Klienci mają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego abitus.pl niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

8. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu abitus.pl, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.

10. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego abitus.pl, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.

11. Korzystać ze Sklepu Internetowego abitus.pl moża kiedy są spełnione przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- połączenie do sieci internetu,
- zainstalowana któraś z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
 • Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
 • Opera / Safari z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  - działająca skrzynka poczty elektronicznej..

  12. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
  - utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej pod stronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
  - dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu. Dodatkowe informacje o plikach cookies są na stronie: https://abitus.pl//content/6-polityka-plikow-cookies

  13. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego abitus.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

  14. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu abitus.pl oraz sporządzić jego wydruk.

  15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu abitus.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

  16. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora.

  Rozdział 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego abitus.pl i DOK

  1. W ramach serwisu abitus.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego abitus.pl następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

  5. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

  6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  - korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  - korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  - korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

  7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego abitus.pl i/lub podczas dokonywania Zamówienia drogą telefoniczną.

  8. Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową. W celu nawiązania współpracy handlowej mającej charakter sprzedaży hurtowej Klient zobowiązany jest do założenia Konta oraz o kontakt z DOK i poinformowanie o chęci rozpoczęcia takiej współpracy.

  9. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

  10. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego abitus.pl lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  - podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  - dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
  - dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału 5 oraz Rozdziału 6 niniejszego Regulaminu.

  11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego abitus.pl, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

  Rozdział 4. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy abitus.pl i DOK.

  1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego abitus.pl lub drogą telefoniczną wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail z numerem zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.

  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową abitus.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer 42 636 68 52, a następnie dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o wskazówki konsultanta DOK Usługodawcy.

  4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu.

  5. Możliwe są następujące formy płatności:
  - Przy odbiorze - Pobranie zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  - Przelewem - Wpłata na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej e-mail, numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji. - gotówką w sklepie stacjonarnym

  6. Więcej informacji o kosztach wysyłki można znaleźć na stronie http://abitus.pl/content/7-wysylka

  7. Akceptując niniejszy Regulamin, w trakcie realizacji zamówienia, Klient zgadza się na otrzymanie potwierdzenia zamówienia w postaci elektronicznej - e-mail potwierdzający zamówienie, który będzie dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

  8. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą poprzez DOK.

  9. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.

  10. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

  11. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie terminie czternastu (14) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

  12. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką kurierską, przesyłką pocztową, do wskazanego przez Klienta Paczkomatu lub transportem własnym Usługodawcy po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu kosztów dostawy. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia pomijając transport własny, który należy wycenić indywidualnie dla każdego zamówienia.

  13. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego abitus.pl lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

  14. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.

  15. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej

  16. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem że zamówione Produkty będą dostępne.

  17. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i poproszony o wybór dalszego przebiegu realizacji zamówienia tj. wybór innych produktów, anulowanie Zamówienia z powodu braku Produktów lub konieczność dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia.

  18. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat związanych z zakupem tego produktu.

  19. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie krajów obsługiwanych przez sklep abitus.pl

  20. Po odebraniu przesyłki lub podczas jej odbioru, Klient może sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki lub zgłoszenia reklamacji dotyczącej dostawy. W takim przypadku Klient powinien jak najszybciej powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu zgłoszenia reklamacji przez Usługodawcę w stosunku do firmy Kurierskiej.

  Rozdział 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy. Zwroty

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie czternastu (14) dni od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także lista przypadków, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w uwagach Rozdziału 14.

  2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu w niniejszym regulaminie - Rozdział 13

  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

  4. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni, od daty otrzymania zwróconego towaru.

  5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

  6. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Abitus , Al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź

  7. Koszt opakowania i odesłania / zwrotu Towaru ponosi Konsument. Sklep nie odbiera zwrotów wysłanych z pobraniem.

  Rozdział 6. Niezgodność Towaru z umową

  1. Usługodawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej wypełniając formularz dostępny do pobrania pod poniższymi linkiem : FORMULARZ REKLAMACYJNY, dalszych instrukcji jego przesłania udziela DOK

  3. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży, rękojmi za wady lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym, lub poprzez kontakt z DOK.

  4. Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.

  5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Usługodawcę albo Usługodawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

  6. Usługodawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie czternastu (14) dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Usługodawca.

  7. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach abitus.pl.

  8. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji dołączanym do zakupionego produktu.

  9. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Abitus, Al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i wypełniony formularz reklamacji opisany w pkt.2 tego rozdziału.

  10. Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.

  Rozdział 7. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu.

  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu oraz DOK, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

  2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego abitus.pl lub DOK.

  3. W trakcie korzystania ze Sklepu lub DOK, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego abitus.pl lub DOK oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu lub DOK.

  4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu lub BOK Klient może zgłaszać pisemnie na adres Abitus , Al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego udostępnianego przez Usługodawce na stronie sklepu.

  5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc . Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

  6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.

  7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

  8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub DOK.

  9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

  Rozdział 8. Pozostałe prawa i obowiązki.

  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

  2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy. Żądanie usunięcia Konta Usługodawcy skutkuje rozwiązaniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

  3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

  4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

  Rozdział 9. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści w ramach serwisu Sklepu.

  1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

  2. Klient oświadcza, że:
  - jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do odpowiednio utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
  - jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców,
  - umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
  - wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  - wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  3. Klient nie jest uprawniony do:
  - zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  - zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

  4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

  5. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:
  - zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  - naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  - posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
  - zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  - pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
  - naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym,
  - nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
  6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających rozdział 9 powyżej, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą za pomocą DOK lub ze sklepem stacjonarnym Abitus , Al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź

  7. Klient, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy.

  9. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.

  10. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla ogółu osób korzystających ze Sklepu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu Sklepu, w internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu Sklepu w internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu Sklepu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku właściciela Konta.

  11. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

  12. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

  13. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary.

  14. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

  Rozdział 10. Spory.

  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach sklepu internetowego abitus.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce / menu Konsumenci > Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

  Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR


  Rozdział 11. Polityka prywatności.


  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.abitus.pl
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Abitus prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres prowadzenia działalności gospodarczej – 92-202 Łódź al. marsz. Józefa Piłsudskiego, nr 92, NIP: 7282429047, REGON: 473173659, numer telefonu: 42 636 68 52, adres poczty e-mail: bok@abitus.com.pl
  Ceniąc Państwa prywatność informujemy, że dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Sklep powstał, aby umożliwić dokonywania zakupów w sklepie internetowego pod adresem http://www.abitus.pl Zaletą Sklepu jest jego proste i intuicyjne działanie. Jednak za tym kryje się skomplikowana i nowoczesna technologia, która czasem bez naszej wiedzy gromadzi pewne informacje o odwiedzających użytkownikach naszego serwisu.

  Zbierane dane osobowe
  Dane naszych użytkowników uzyskiwane są w czasie rejestracji na Platformie oraz za pomocą, tzw. cookies. Administrator danych osobowych gromadzi następujące dane osobowe Klientów dokonujących rejestracji w celu założenia konta w sklepie internetowym:
 • imię i nazwisko,
 • kod pocztowy,
 • miejscowość,
 • ulica, numer domu/mieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej e-mail.

  Podczas korzystania ze stron Sklepu internetowego pobierane są również automatycznie następujące dodatkowe informacje:
 • adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu,
 • nazwa domeny,
 • rodzaj przeglądarki,
 • czas dostępu.

  Ochrona Danych

  Chronimy Państwa dane zgodnie w obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności. Serwer internetowy, na którym przechowywane są dane, jest chroniony wszelkimi możliwymi środkami technicznymi. Muszą Państwo jednak pamiętać, że w obecnej chwili nie ma sposobu na zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa danych w Internecie. Z tego powodu nie możemy udzielić pełnej gwarancji, że dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Staramy się jednak zrobić wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec.

  Dostęp do Danych

  Do danych osobowych zbieranych od klientów Abitus mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy naszej firmy. Zobowiązani są oni do zachowania danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym. Gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe pozyskane od Klientów przez Sklep internetowy są bezpieczne i nie są w żaden sposób przekazywane osobom trzecim. Na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.

  Uprawnienia użytkowników

  Abitus umożliwia Państwu stały dostęp do danych osobowych przechowywanych na naszym serwerze. Możecie je Państwo w każdej chwili uzupełnić, zmienić, poprawić lub zażądać ich usunięcia z bazy danych i serwera.

  Wykorzystanie Danych

  1. Firma Abitus dane osobowe Klientów dokonujących rejestracji na stronie sklepu internetowego w celu założenia konta wykorzystuje w celu:
  utworzenia indywidualnego Konta użytkownika,
  zarządzania tym kontem,
  umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie internetowym,
  realizacji zamówień, płatności oraz ich doręczenia.

  2. W przypadku realizacji zamówienia w celu dostawy towarów dane osobowe Klientów będą przekazywane firmie kurierskiej obsługującej wysyłkę.

  Firma Abitus może przekazać dane personalne uzyskane od użytkowników serwisu abitus.pl stronom trzecim, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawa o Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000). Dane mogą zostać również ujawnione, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa. Partnerzy firmy lub reklamodawcy mogą uzyskiwać ogólne dane na temat użytkowników (np. procentowy podział ze względu na województwo, dzielnice itp).

  Rejestracja
  W formularzu rejestracyjnym prosimy naszych użytkowników o podanie kilku informacji na swój temat. Wpisanie większości z nich nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od Państwa dobrej woli. Adres e-mail jest nam potrzebny do wysłania potwierdzenia rejestracji. Przydaje się również w sytuacji, jeśli zgubicie lub zapomnicie Państwo swojego hasła - przesyłamy je ponownie na Państwa adres e-mail. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie rejestracji tworzymy raporty marketingowe. Obejmują one jednak wyłącznie zestawienia ogólne i nie zawierają konkretnych danych o żadnym indywidualnym użytkowniku.

  Obowiązki użytkownika
  Z naszej strony staramy się zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych. Oczekujemy jednak Państwa pomocy. Pamiętajcie, aby przechowywać swoje hasło w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dzielisz swój komputer z innymi osobami (np. w biurze), nie zapominaj o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z serwisu Abitus.pl. W ten sposób nikt inny nie uzyska dostępu do Państwa danych.

  Dane uzyskiwane od użytkowników serwisu abitus.pl przechowywane są przez firmę Abitus. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem Abitus 92-202 Łódź al. marsz. Józefa Piłsudskiego, nr 92 tel.: 42 651-22-43, e-mail: bok@abitus.com.pl

  Skargi

  Pomimo zachowania przez Abitus dobrej woli do rozwiązania sprawy w sposób polubowny klient może złożyć skargę do organu nadrzędnego którym jest:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

  Usługodawca przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Usługodawca z należytą starannością dobierają i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Usługodawca zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczaja dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem abitus.pl.

  Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w abitus.pl jest Usługodawca.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Usługodawcy w zakresie abitus.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach abitus.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

  Klienci mogą przeglądać abitus.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

  Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w abitus.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Usługodawcę informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

  Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Usługodawcę za zgodą Klientów.

  W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z abitus.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

  Usługodawca zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż Usługodawca administratorowi danych.

  Usługodawca zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Usługodawca zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy. lub też gdy Usługodawca uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w abitus.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  Dodatkowo, okazjonalnie, Usługodawca za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty abitus.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

  Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  Usługodawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z abitus.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z abitus.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie https://abitus.pl//content/6-polityka-plikow-cookies

  Rozdział 12. Postanowienia przejściowe i końcowe.

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

  2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

  3. Usługodawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach abitus.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w abitus.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

  4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 V 2018r

  Rozdział 13. ZAŁĄCZNIK nr 1

  1. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

  Przesyłkę nadaj na adres: Abitus , Al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź

  UWAGA!

  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

do pobrania pod poniższymi linkiem : FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY