Informujemy, że w dniu 19-06-2015 r. został pozytywnie zweryfikowany wniosek o płatność końcową dla projektu: 'Wzrost konkurencyjności firmy ABITUS Jarosław Płocki poprzez modernizację'.


Projekt współfinansowany w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 ze środków EFRR i (jeśli dotyczy) budżetu państwa.