Informujemy, że w dniu 04-06-2012 r. rozpoczeliśmy realizację projektu: 'Wzrost konkurencyjności firmy ABITUS Jarosław Płocki poprzez modernizację'.


Projekt współfinansowany w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 ze środków EFRR i (jeśli dotyczy) budżetu państwa.